Apr 30 2012 粉嶺 東城酒家
(iPhone 4S)


美國肥牛、羊肉片、豬潤、鮮鵝腸、大魚頭

芫茜皮蛋湯底

辣豉油、生蒜蓉、芝麻醬、豉油

炸魚皮

火鍋料紙

美國肥牛、牛栢葉、鯇骨腩、牛仔肉、鳳城水餃